تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 36. آیا حواریون هنگام مصلوب شدن عیسای مسیح علیه السلام گریختند؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

ما که مصلوب شدن مسیح علیه السلام را قبول نداریم ولی چرا بر اساس انجیل، حواریون حضرت عیسی علیه السلام در زمان مصلوب شدنش فرار اختیار كرده و هیچیك به دفاع از او برنخاست؟
نظر اسلام درباره فرار حواریون هنگام مصلوب شدن عیسای مسیح علیه السلام چیست؟ آیا حواریون انسان های ترسویی بودند؟


مسیح دعوت خود را در میان قوم یهود آغاز نمود، قوم لجوج و متعصبی كه هیچ دعوت جدیدی را نمی پذیرفتند. این وضعیت خاص، نشر دعوت جدید را با پیچیدگی و مشكل مواجه می نمود. از این او مسیح از میان مردمِ عادی قوم خود، دوازده تن را به تعداد اسباط موسی، جهت یاری دین خدا برگزید.این افراد عبارت بودند از: پطرس و برادرش اندریاس، یعقوب ابن زبدی و یوحنّا برادرش، فیلپّوس، برتولما، ثوما، متّی (لاوی) شمعون قِنَعنِی غیور، لبیّ (ثدیّ)، یعقوب بن حلفا و یهودای اسخر یوطی.
چهره ای كه انجیل ها از حواریون ارائه می نمایند، متفاوت است. گاه از آنها به عنوان رسولانی صدیق و امین یاد می كنند كه نهایت تلاش خود را در حمایت از مسیح به كار بسته اند؛ و (گاه) عنوان انسانهایی با ایمانی ضعیف، نفهم و ترسو كه سرور خود مسیح را در لحظات بحرانی گرفتاری، تنها گذاشته و منكر هرگونه شناخت و ارتباط با وی شده اند. این تصاویر متضاد، هاله ای از ابهام پیرامون شخصیت حواریون ایجاد نموده كه ما را در دست یابی به شخصیت حقیقی آنها دچار سردرگمی می نماید.
امّا قرآن، رسالت معرفی حواریون مسیح را به بهترین نحو، به انجام رسانده است. قرآن از حواریون به عنوان انسان هایی پاك یاد می كند كه با عشق و ایمان به مسیح، به حمایت از دین خدا برخاسته و در این باره ذره ای تردید به خود راه نداده است. قرآن فضائل اخلاقی مسیح را در یاری رساندن دین خدا، مایه سرمشق همة انسانهای با ایمان می داند.
تصویر مثبت انجیل از حواریون:
انجیل ها نقل می كنند كه چگونه مسیح دوازده حواری را نزد خود فرا خوانده و به آنها قدرتی بخشیده كه ارواح ناپاك را بیرون رانده و هر نوع بیماری را شفا بخشند. و در پایان همین بخش، نام آنها را متذكر شده است.[1]
انجیل می گوید مسیح، حواریون را جهت هدایت یهود به اطراف فرستاده و به آنها توصیه هایی دربارة مأموریتشان می كرده است.[2] و به آنها می گوید: «خوب توجه كنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند كبوتر، بی آزار باشید. مواظب باشید زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد، و شما را در كنپه ها (زندانها) تازیانه خواهند زد. و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت دهید. امّا وقتی شما را دستگیر می كنند نگران نباشید كه چه چیز و چطور بگویید چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلكه روح پدر آسمانی شما است كه در شما سخن می گوید. برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود بر خواهند خاست و باعث كشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من كه شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، امّا كسی كه تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت.»[3]
آنها انسانهای امین و شجاعی هستند كه آنچه را محرمانه از مسیح می شنوند مأموریت دارند كه با صدای بلند به دیگران برسانند. «آنچه را من در تاریكی به شما می گویم، باید در روز روشن اعلام كنید، و آنچه را محرمانه می شنوید، باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید.»[4]
و از چنان جایگاهی در نزد مسیح برخوردارند كه بمنزله مادر و برادران وی می باشند. «اینها مادر و برادران من هستند هر كه ارادة پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.»[5] تنها حواریون این شایستگی را یافته اند كه قدرت درك اسرار پادشاهی خدا به آنها ارزانی شود. «قدرت درك اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، امّا به آنها عطا نشده است.»[6]
از كلمات اناجیل بر می آید كه پطرس محبوب ترین حواری در نزد مسیح بوده است: «و به تو می گویم كه تو پطرس هستی و من بر این صخره كلیسای خود را بنا می كنم و نیروهای مرگ، هرگز بر آن چیره نخواهد شد. و كلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو می دهم، آنچه را كه تو در زمین منع كنی، در آسمان ممنوع خواهد شد. و هرچه را كه بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد.»[7]
تصویر منفی اناجیل از حواریون
تصاویر دیگری نیز از حواریون در اناجیل آمده كه ما را در وجود آنهمه ایمان و صداقت و فداكاری آنان به شك می اندازد. حواریون براساس چنین نگرشی، كسانی هستند كه در شب دستگیری مسیح، با خیال راحت در خواب عمیق فرو رفته و مسیح را در غم و اندوه تنها می گذراند.[8] و هنگام دستگیری مسیح، وی را ترك نموده و می گریزند.[9]
در فرازی از انجیل، پطرس كه گفته شد بنا به روایت انجیل، از برترین حواری مسیح بود، عیسی وی را شیطان نامیده و مانع راه خود دانسته و افكارش را غیرخدایی می داند.[10] همین پطرس. شخص ترسویی قلمداد شده كه هنگام دستگیری مسیح، از دور وی را همراهی ندارد، و جرأت ندارد كه در كنارش بماند؛[11] و سرانجام هرگونه ارتباط با مسیح را منكر و سوگند یاد می كند هرگز مسیح را نمی شناخته است، و جالب اینكه در همین زمان پیشگویی مسیح را به یاد می آورد كه به وی گفته بود: پیش از آنكه خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت: كه مرا نمی شناسی.[12]
قرآن و ارائه تصویر حقیقی حواریون
قرآن در ارائه تصویر حقیقی از حواریون، آنها را انسانهای پاكی می داند كه در دوران سخت دعوت مسیح، ندای یاری وی را اجابت و تمام تلاش خود را در دفاع از مسیح و دین الهی به كار بستند.[13] آنها به واسطة شایستگی وجودیشان به مقام دریافت الهام از ناحیه پروردگار دست یافتند.[14] قرآن، آنها را الگوی عملی برای مؤمنان دانسته و به انسانهای با ایمان سفارش می كند كه همچون حواریون، یارانِ خدا باشند.[15] و اینكه آنها یك لحظه در راستگویی و صداقت مسیح شك نكرده اند.[16]
با این بیان روشن و بدون تعارض، چهره حقیقی حواریون، از پسِ پردة ابهام زمان خارج و آنها را به عنوان شخصیت هایی مؤمن و فداكار پیش رویمان قرار می دهد [17] .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 14، ص 272-282.
2. منشور جاوید، جعفر سبحانی، ج 12، ص 384-400.
3. تفسیر نمونه، ناصر مكارم شیرازی، ج 2، ص 425-427.

[1] . متی/ 10: 1-4 و نیز مرقس/ 3: 13-19، لوقا/ 6 : 12-16.
[2] . متی / 10: 5-15، و نیز مرقس/ 6: 7-13، لوقا / 9: 1-6.
[3] . متی / 10: 16-22، و نیز مرقس / 13: 9-13، لوقا / 21: 12-17.
[4] . متی / 10: 27، و نیز لوقا / 12: 3.
[5] . متی / 12: 49-50 و نیز مرقس / 3: 34-35، لوقا / 8: 21.
[6] . متی / 13 : 11 و نیز مرقس / 4: 11، لوقا / 8: 10.
[7] . متی / 16: 18-19.
[8] . متی / 26: 36-46، نیز مرقس / 14: 32-42، لوقا / 22: 39-46.
[9] . متی / 26: 56، و نیز مرقس / 14: 50.
[10] . متی / 16: 23، و نیز مرقس / 8: 33.
[11] . متی / 26: 58 و نیز مرتس / 14: 54، لوقا / 22: 54، یوحنا / 18: 15.
[12] . متی / 26: 69-75 و نیز مرقس / 14: 66-72، لوقا / 22: 56-62، یوحنا / 18: 25-27.
[13] . آل عمران/52.
[14] . مائده/111.
[15] . صف/14 .
[16] . مائده/113.
[17] . منبع مقاله: مرکز مطالعات حوزه علمیه.

https://getsatisfaction.com/people/roche99vinther
پنجشنبه 27 تیر 1398 02:31 ق.ظ
Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of folks that I think would really
appreciate your content. Please let me know. Cheers
https://www.eventbrite.com/o/pa-hb-1393-the-compassionate-use-medical-marijuana-act50-23357636890
پنجشنبه 27 تیر 1398 01:40 ق.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be just what I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content in your case?
I wouldn't mind writing a post or elaborating on some
of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!
https://zzb.bz/UeX4A
چهارشنبه 26 تیر 1398 11:14 ب.ظ
I truly appreciate this post. I have been looking all over
for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day!
Thank you again!
https://getsatisfaction.com/people/vaughn56bach
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:49 ب.ظ
Appreciate it for all your efforts that you have put in this.
Very interesting information.
https://www.plurk.com/watkins88stokes
چهارشنبه 26 تیر 1398 08:13 ب.ظ
Thanks so much with regard to giving me personally an update on this theme on your
web site. Please know that if a completely new post becomes available or in case
any variations occur to the current article, I would be considering reading a lot more and finding out
how to make good use of those approaches you reveal.
Thanks for your time and consideration of other individuals
by making your blog available.
cialis on sale in usa
دوشنبه 3 تیر 1398 12:27 ق.ظ

Kudos! Numerous information.

cialis pas cher paris cialis kamagra levitra where to buy cialis in ontario canadian discount cialis cialis rezeptfrei we recommend cialis best buy tadalafil 5mg cialis official site cialis 5 mg cialis rezeptfrei
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 08:54 ق.ظ

Thanks! I appreciate it.
cialis 5 mg buy comprar cialis navarr venta cialis en espaa cialis kaufen wo prescription doctor cialis achat cialis en suisse cialis dosage amounts generic for cialis purchasing cialis on the internet cialis pills
Buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 06:07 ب.ظ

Kudos! A lot of tips.

cialis online deutschland how do cialis pills work calis cialis for bph generic cialis at walmart side effects of cialis cialis without a doctor's prescription we choice cialis uk il cialis quanto costa cialis savings card
http://ekecchot.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:08 ق.ظ

Very good forum posts. Kudos!
prix de cialis acquisto online cialis cialis without a doctor's prescription effetti del cialis cialis sans ordonnance cialis lilly tadalafi cialis generico lilly cialis for bph free generic cialis weblink price cialis
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 08:56 ق.ظ

Perfectly voiced genuinely! !
generic cialis levitra cialis ahumada cost of cialis per pill prescription doctor cialis discount cialis buying cialis overnight safe dosage for cialis cialis para que sirve generic cialis levitra we choice cialis pfizer india
low dose cialis blood pressure
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:19 ب.ظ

Appreciate it, Loads of material!

cialis 20 mg best price safe dosage for cialis cheap cialis cialis 200 dollar savings card cialis tadalafil online cialis online napol cialis uk next day trusted tabled cialis softabs cialis patentablauf in deutschland cialis 30 day trial coupon
http://reseathe.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:00 ب.ظ

You definitely made the point!
cialis usa cost cialis bula cialis pills price each miglior cialis generico prices on cialis 10 mg cialis tablets brand cialis nl effetti del cialis cialis generico postepay cialis e hiv
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:34 ق.ظ

Factor effectively regarded.!
rezeptfrei cialis apotheke brand cialis generic tadalafil 20mg can i take cialis and ecstasy ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg uk precios de cialis generico the best choice cialis woman ou acheter du cialis pas cher
cialis 200 savings card
جمعه 24 خرداد 1398 05:34 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
when will generic cialis be available india cialis 100mg cost prices for cialis 50mg cialis 20 mg cialis generika order a sample of cialis canadian drugs generic cialis cialis vs viagra generic low dose cialis we choice cialis pfizer india
cialis tablets
جمعه 24 خرداد 1398 02:50 ق.ظ

Good stuff. Thanks!
cialis generika cialis 20 mg cost cialis generico en mexico ou trouver cialis sur le net cialis patent expiration cialis kaufen venta cialis en espaa cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy are there generic cialis
where to buy cialis in uk
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:14 ب.ظ

Cheers, Helpful stuff.
cialis canadian drugs cialis generic click now cialis from canada 40 mg cialis what if i take canada discount drugs cialis cialis from canada only best offers cialis use deutschland cialis online canadian discount cialis generico cialis mexico
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:42 ب.ظ

Excellent data. Many thanks!
cialis 20 mg cut in half canadian drugs generic cialis prezzo di cialis in bulgaria online prescriptions cialis cialis professional from usa cialis for sale in europa viagra cialis levitra rezeptfrei cialis apotheke buying cialis overnight cialis cuantos mg hay
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:13 ب.ظ

Thank you. A good amount of content!

cialis daily cialis flussig when can i take another cialis usa cialis online enter site 20 mg cialis cost comprar cialis 10 espa241a cialis 100mg suppliers i recommend cialis generico tadalafilo cialis in sconto
http://www.gem86.com/pt/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 11:32 ب.ظ
ブランド時計コピー通販です。本店のブランドスーパーコピー時計はレプリカ時計の中でも最高級のNランクです
http://www.alfatransformer.com/buck_boost_transformer_quotation.php
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 11:31 ب.ظ
ブランド財布/バッグ/時計スーパーコピー激安市場
http://www.siv-marsens.ch/node/3
جمعه 30 فروردین 1398 12:52 ق.ظ
スーパーコピーブランド代引き後払い安全-ブランドコピー代引き国内発送
http://opticaporlacara.com/tag/personajes/
جمعه 30 فروردین 1398 12:52 ق.ظ
Nランク最高品質のスーパーコピーブランド専門販売サイト
https://wcpastl.com/event/
جمعه 30 فروردین 1398 12:52 ق.ظ
ブランドスーパーコピー通販、全て新品、高い品質、激安、送料無料。スーパーコピー財布、スーパーコピーバッグ
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:41 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
canadian pharmacy meds cialis from canada online pharmacies canada pharmaceuticals online pharmacy times canada online pharmacies canadian drug canadian pharmacies shipping to usa canada rx legitimate canadian mail order pharmacies
https://www.schott-systeme.de/index.php/en/products.html
یکشنبه 18 فروردین 1398 01:41 ب.ظ
シャネルスーパーコピーのN級品ブランド時計偽物|シャネル偽物専門店
http://www.sv-eiche.de/index.php/news
شنبه 17 فروردین 1398 01:58 ب.ظ
日本一流スーパーコピー激安専門店!主要経営の商品:ブランドコピーバッグ,ブランドコピー時計,スーパーコピー,
buy cialis with no prescription
جمعه 16 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Terrific data. Regards!
cilas deutschland cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis with 2 days delivery cialis sans ordonnance cialis canada on line buying cialis overnight cialis coupons printable achat cialis en suisse look here cialis order on line
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:32 ب.ظ

This is nicely said. !
free cialis purchase once a day cialis side effects of cialis cialis dosage amounts cialis baratos compran uk safe dosage for cialis buy cialis price cialis best cialis online cost of cialis per pill
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:49 ب.ظ

Appreciate it! Ample posts.

cialis 5 mg funziona trusted tabled cialis softabs cialis reviews cialis generico in farmacia cialis 5mg billiger only now cialis 20 mg order a sample of cialis cialis coupon cialis generic tadalafil buy cost of cialis per pill
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Superb stuff. Cheers!
cialis daily new zealand ou acheter du cialis pas cher cialis name brand cheap cialis sicuro in linea brand cialis nl look here cialis order on line link for you cialis price cialis prices in england cialis for sale cialis 20 mg cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30