تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 36. آیا حواریون هنگام مصلوب شدن عیسای مسیح علیه السلام گریختند؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

ما که مصلوب شدن مسیح علیه السلام را قبول نداریم ولی چرا بر اساس انجیل، حواریون حضرت عیسی علیه السلام در زمان مصلوب شدنش فرار اختیار كرده و هیچیك به دفاع از او برنخاست؟
نظر اسلام درباره فرار حواریون هنگام مصلوب شدن عیسای مسیح علیه السلام چیست؟ آیا حواریون انسان های ترسویی بودند؟


مسیح دعوت خود را در میان قوم یهود آغاز نمود، قوم لجوج و متعصبی كه هیچ دعوت جدیدی را نمی پذیرفتند. این وضعیت خاص، نشر دعوت جدید را با پیچیدگی و مشكل مواجه می نمود. از این او مسیح از میان مردمِ عادی قوم خود، دوازده تن را به تعداد اسباط موسی، جهت یاری دین خدا برگزید.این افراد عبارت بودند از: پطرس و برادرش اندریاس، یعقوب ابن زبدی و یوحنّا برادرش، فیلپّوس، برتولما، ثوما، متّی (لاوی) شمعون قِنَعنِی غیور، لبیّ (ثدیّ)، یعقوب بن حلفا و یهودای اسخر یوطی.
چهره ای كه انجیل ها از حواریون ارائه می نمایند، متفاوت است. گاه از آنها به عنوان رسولانی صدیق و امین یاد می كنند كه نهایت تلاش خود را در حمایت از مسیح به كار بسته اند؛ و (گاه) عنوان انسانهایی با ایمانی ضعیف، نفهم و ترسو كه سرور خود مسیح را در لحظات بحرانی گرفتاری، تنها گذاشته و منكر هرگونه شناخت و ارتباط با وی شده اند. این تصاویر متضاد، هاله ای از ابهام پیرامون شخصیت حواریون ایجاد نموده كه ما را در دست یابی به شخصیت حقیقی آنها دچار سردرگمی می نماید.
امّا قرآن، رسالت معرفی حواریون مسیح را به بهترین نحو، به انجام رسانده است. قرآن از حواریون به عنوان انسان هایی پاك یاد می كند كه با عشق و ایمان به مسیح، به حمایت از دین خدا برخاسته و در این باره ذره ای تردید به خود راه نداده است. قرآن فضائل اخلاقی مسیح را در یاری رساندن دین خدا، مایه سرمشق همة انسانهای با ایمان می داند.
تصویر مثبت انجیل از حواریون:
انجیل ها نقل می كنند كه چگونه مسیح دوازده حواری را نزد خود فرا خوانده و به آنها قدرتی بخشیده كه ارواح ناپاك را بیرون رانده و هر نوع بیماری را شفا بخشند. و در پایان همین بخش، نام آنها را متذكر شده است.[1]
انجیل می گوید مسیح، حواریون را جهت هدایت یهود به اطراف فرستاده و به آنها توصیه هایی دربارة مأموریتشان می كرده است.[2] و به آنها می گوید: «خوب توجه كنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند كبوتر، بی آزار باشید. مواظب باشید زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد، و شما را در كنپه ها (زندانها) تازیانه خواهند زد. و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت دهید. امّا وقتی شما را دستگیر می كنند نگران نباشید كه چه چیز و چطور بگویید چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلكه روح پدر آسمانی شما است كه در شما سخن می گوید. برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود بر خواهند خاست و باعث كشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من كه شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، امّا كسی كه تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت.»[3]
آنها انسانهای امین و شجاعی هستند كه آنچه را محرمانه از مسیح می شنوند مأموریت دارند كه با صدای بلند به دیگران برسانند. «آنچه را من در تاریكی به شما می گویم، باید در روز روشن اعلام كنید، و آنچه را محرمانه می شنوید، باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید.»[4]
و از چنان جایگاهی در نزد مسیح برخوردارند كه بمنزله مادر و برادران وی می باشند. «اینها مادر و برادران من هستند هر كه ارادة پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.»[5] تنها حواریون این شایستگی را یافته اند كه قدرت درك اسرار پادشاهی خدا به آنها ارزانی شود. «قدرت درك اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، امّا به آنها عطا نشده است.»[6]
از كلمات اناجیل بر می آید كه پطرس محبوب ترین حواری در نزد مسیح بوده است: «و به تو می گویم كه تو پطرس هستی و من بر این صخره كلیسای خود را بنا می كنم و نیروهای مرگ، هرگز بر آن چیره نخواهد شد. و كلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو می دهم، آنچه را كه تو در زمین منع كنی، در آسمان ممنوع خواهد شد. و هرچه را كه بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد.»[7]
تصویر منفی اناجیل از حواریون
تصاویر دیگری نیز از حواریون در اناجیل آمده كه ما را در وجود آنهمه ایمان و صداقت و فداكاری آنان به شك می اندازد. حواریون براساس چنین نگرشی، كسانی هستند كه در شب دستگیری مسیح، با خیال راحت در خواب عمیق فرو رفته و مسیح را در غم و اندوه تنها می گذراند.[8] و هنگام دستگیری مسیح، وی را ترك نموده و می گریزند.[9]
در فرازی از انجیل، پطرس كه گفته شد بنا به روایت انجیل، از برترین حواری مسیح بود، عیسی وی را شیطان نامیده و مانع راه خود دانسته و افكارش را غیرخدایی می داند.[10] همین پطرس. شخص ترسویی قلمداد شده كه هنگام دستگیری مسیح، از دور وی را همراهی ندارد، و جرأت ندارد كه در كنارش بماند؛[11] و سرانجام هرگونه ارتباط با مسیح را منكر و سوگند یاد می كند هرگز مسیح را نمی شناخته است، و جالب اینكه در همین زمان پیشگویی مسیح را به یاد می آورد كه به وی گفته بود: پیش از آنكه خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت: كه مرا نمی شناسی.[12]
قرآن و ارائه تصویر حقیقی حواریون
قرآن در ارائه تصویر حقیقی از حواریون، آنها را انسانهای پاكی می داند كه در دوران سخت دعوت مسیح، ندای یاری وی را اجابت و تمام تلاش خود را در دفاع از مسیح و دین الهی به كار بستند.[13] آنها به واسطة شایستگی وجودیشان به مقام دریافت الهام از ناحیه پروردگار دست یافتند.[14] قرآن، آنها را الگوی عملی برای مؤمنان دانسته و به انسانهای با ایمان سفارش می كند كه همچون حواریون، یارانِ خدا باشند.[15] و اینكه آنها یك لحظه در راستگویی و صداقت مسیح شك نكرده اند.[16]
با این بیان روشن و بدون تعارض، چهره حقیقی حواریون، از پسِ پردة ابهام زمان خارج و آنها را به عنوان شخصیت هایی مؤمن و فداكار پیش رویمان قرار می دهد [17] .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 14، ص 272-282.
2. منشور جاوید، جعفر سبحانی، ج 12، ص 384-400.
3. تفسیر نمونه، ناصر مكارم شیرازی، ج 2، ص 425-427.

[1] . متی/ 10: 1-4 و نیز مرقس/ 3: 13-19، لوقا/ 6 : 12-16.
[2] . متی / 10: 5-15، و نیز مرقس/ 6: 7-13، لوقا / 9: 1-6.
[3] . متی / 10: 16-22، و نیز مرقس / 13: 9-13، لوقا / 21: 12-17.
[4] . متی / 10: 27، و نیز لوقا / 12: 3.
[5] . متی / 12: 49-50 و نیز مرقس / 3: 34-35، لوقا / 8: 21.
[6] . متی / 13 : 11 و نیز مرقس / 4: 11، لوقا / 8: 10.
[7] . متی / 16: 18-19.
[8] . متی / 26: 36-46، نیز مرقس / 14: 32-42، لوقا / 22: 39-46.
[9] . متی / 26: 56، و نیز مرقس / 14: 50.
[10] . متی / 16: 23، و نیز مرقس / 8: 33.
[11] . متی / 26: 58 و نیز مرتس / 14: 54، لوقا / 22: 54، یوحنا / 18: 15.
[12] . متی / 26: 69-75 و نیز مرقس / 14: 66-72، لوقا / 22: 56-62، یوحنا / 18: 25-27.
[13] . آل عمران/52.
[14] . مائده/111.
[15] . صف/14 .
[16] . مائده/113.
[17] . منبع مقاله: مرکز مطالعات حوزه علمیه.

Cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:13 ق.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of write ups.

cialis prices cialis dosage amounts cialis professional from usa cialis daily dose generic cialis generico milano wow cialis 20 brand cialis generic generico cialis mexico interactions for cialis cialis professional yohimbe
buy generic cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 09:03 ق.ظ

Really quite a lot of valuable info.
cialis for bph trusted tabled cialis softabs comprar cialis 10 espa241a how to buy cialis online usa cialis authentique suisse where do you buy cialis calis order generic cialis online buying brand cialis online generic cialis pro
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:02 ب.ظ

You explained it effectively!
cialis manufacturer coupon tadalafil compare prices cialis uk safe site to buy cialis online cialis dosage recommendations cialis en mexico precio cialis coupon weblink price cialis cialis taglich cialis tablets australia
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:21 ب.ظ

You actually reported this effectively!
buy cheapest viagra online buy viagra legally online pharmacy sildenafil cheap viagra online buy viagra soft online where to buy real viagra online where to buy viagra from buy viagra cheap uk usa viagra online buy viagra pfizer
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:58 ب.ظ

Terrific data. Thanks a lot.
the best choice cialis woman tadalafil tablets buy original cialis cialis australian price does cialis cause gout generic cialis at the pharmacy cialis coupons printable buy cialis online nz where do you buy cialis cialis mit grapefruitsaft
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:40 ب.ظ

Cheers, I like this.
viagra or cialis price cialis wal mart pharmacy cialis coupons viagra or cialis look here cialis order on line wow cialis 20 we recommend cialis info we recommend cialis best buy cialis generico online cialis en 24 hora
http://viabiovit.com/medicijnen-kopen-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:24 ق.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of tips!

buy viagra brand buy viagra cheap online viagra buy online usa usa online pharmacy price of viagra buy viagra online overnight cheap online pharmacy usa vigra buy viagra using paypal buy viagra without consultation uk
can you buy cialis without prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:01 ق.ظ

Kudos! A good amount of postings.

no prescription cialis cheap only best offers cialis use cialis dose 30mg cialis for daily use click here to buy cialis cialis professional yohimbe wow look it cialis mexico cialis tablets generic cialis 20mg tablets legalidad de comprar cialis
Gplus
پنجشنبه 14 تیر 1397 03:10 ب.ظ
It's amazing in support of me to һave a site, whіch іs good designed fоr my experience.
thankѕ admin
Janah Stone
سه شنبه 12 تیر 1397 03:04 ب.ظ
Hello, I enjoy reading aall of your post.
I like to write a lіttle commеnt to support y᧐u.
alwin
پنجشنبه 31 خرداد 1397 07:46 ق.ظ
Ԍreetings from Idaho! I'm bored to death ɑt work sо Ι
decided to browse your wewbsite оn my iphone during lunch break.
І love the infoгmation y᧐u provide here аnd cаn't wait tο taake а look wһen I get hоme.

I'm amazed at һow quick ʏⲟur blog loaded оn my mobkle ..
I'm not even using WIFI, jսst 3G .. Anyhow,
ɡreat blog!
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:11 ب.ظ

Incredible lots of fantastic advice!
cialis sale online 200 cialis coupon buy name brand cialis on line callus prix de cialis cialis daily new zealand cialis generic tadalafil buy cialis generique generic cialis tadalafil cialis e hiv
Eye Lash
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 01:24 ب.ظ
I every time spent my half an hour too read this blog's posts every day along with a
cup of coffee.
Long eyelashes
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 11:28 ب.ظ
Hello fantastic blog! Does running a blog liuke this take
a great deal of work? I've virtually no understanding of computer programming buut I
hhad been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share.
I know thi is off topic nevertheless I just needed too ask.

Cheers!
Ila
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 08:55 ب.ظ
Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wantedd to mention that
I have truly loved browsing yohr blog posts. After all I'll be
subscribing onn your feed and I amm hoping you write
once more soon!
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:18 ب.ظ

Appreciate it. A lot of material.

how do i get viagra with a prescription vigra how much is viagra where can i buy cheap viagra online viagra buy online how to buy viagra online uk how to buy viagra uk buy cheap viagra online next day delivery buy generic viagra australia buy viagra online online
Abeer Mahmoud
جمعه 24 فروردین 1397 02:34 ق.ظ
Helpful info. Lucky mme I discovered your site by accident, and
I am surprised why this accident did not took place
in advance! I bookmarked it.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 10:29 ق.ظ
Yеsterday, while I ᴡaѕ at woгk, my cousin stole mʏ iPad аnd tested tօ see if it can survive a thirty foot
drop, just so ѕhe can bе a youtube sensation. My apple ipad
іѕ noᴡ broken and shee һas 83 views. I know this is comρletely
off topic butt І had to share itt ᴡith someone!
Crystal
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:57 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe
for a weblog website? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered
vivid clear concept
cam4 hack v2.7.exe
دوشنبه 6 آذر 1396 05:37 ب.ظ
من می توانم اطلاعات خوبی از پست های وبلاگ شما پیدا کنم.
What causes pain in the back of the heel?
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:30 ب.ظ
Thanks very nice blog!
Ralph
شنبه 7 مرداد 1396 07:05 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other people I
have read stuff from. I appreciate you for posting when you
have the opportunity, Guess I'll just book mark this site.
Jude
جمعه 16 تیر 1396 06:20 ب.ظ
great post, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not notice this.
You should proceed your writing. I am confident, you have a great readers' base
already!
Laurinda
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:29 ب.ظ
I always emailed this weblog post page to all my contacts, since if like to read it
next my friends will too.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 03:45 ق.ظ
Wow, this post is good, my sister is analyzing such things, therefore I am going to convey her.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:57 ب.ظ
Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding
know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر