تبلیغات
پاسخ به سوالات شما در ادیان و مسیحیت - 40. چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

پنجشنبه 21 دی 1391

40. چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

   نویسنده: شهاب    

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ 

براى روشن شدن برخی از ابعاد مسأله توجّه به نكات زیر سودمند مى‏نماید :

1- اسلام نظامى جامع و به هم پیوسته دارد كه نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زوایاى گوناگون زندگى انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه كلان و در راستاى آن برنامه كلى لحاظ كرد. پس تكیه به برخى نكات ریز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجّه به پیكره كلى و برنامه كلان، نتیجه مطلوب نمى‏دهد؛ براى مثال، امروزه كشورهاى پیشرفته بر اساس نظام مالیاتى خاص اداره مى‏شوند. كشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر كسى به پرداخت مالیات 16درصدى در مقابل خرید یك كبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه كلان آن كشور كه نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.پس از آن‏ جا كه قانون به طور كلى وضع مى‏شود ، قانون گذار مصلحت عمومى را رعایت مى‏كند و موارد استثنایى و تبصره‏اى سبب نقض حكم كلى نمى‏شود .

2- در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسكن، خوراك، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسكن به عهده او نیست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزینه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسأله‏اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.

3- دیه مالى است كه در برابر آسیبى كه به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش‏ . شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، كسى نمى‏تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یكسانند. قرآن مجید مى‏فرماید: فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ».

پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن كه همه از یكدیگرند، تباه نمى‏كنم.

آل عمران آیه 195.

بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.

دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یكى از شخصیت‏هاى بزرگ علمى یا سیاسى كشور در جریان یك قتل غیر عمد كشته شود، دیه‏اش با دیه كارگر ساده‏اى كه این گونه جان باخته، برابر است. كسى نمى‏تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى‏كند، دیه‏اش بیش‏تراست! چنان كه قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كریم مى‏فرماید:

مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَكَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً».

مائده (5): 32. .

هر كس كسى را -جز به قصاص قتل یا [به كیفر] فسادى در زمین- بكشد، چنان است كه گویا همه مردم را كشته باشد.

این‏كه گفته مى‏شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در كم‏تر از ثلث با مرد یكسان است؛ یعنى دیه زن تا به ثلث دیه كامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است.یعنی مثلا اگر یك انگشت زن قطع شود یا یك انگشت مرد دیه آن یكی است اگر دو انگشت یا سه انگشت زن قطع شود دیه آن با سه انگشت مرد یكسان است ولی اگر از یك سوم دیه یك كامل یك مرد بیشتر شود تبدیل به نصف میشود.النهایة، شیخ طوسى؛ قواعد الاحكام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلى، ج‏13، ص 452؛ موطأ مالك، ج 2، ص 854.

این مسأله در ارث نیز مطرح است. در آن ‏جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد .مثلا پدر و مادر میت به یك اندازه یعنی یك ششم ارث میبرند .

و در مواردی هم زن بیشتر از مرد ارثت میبرد مثل جایی كه ورثه یك پدر از میت و یك دختر از میت باشند آنگاه پدر یك ششم و بقیه اموال یعنی پنج ششم را دختر ارث میبرد.

-4 اسلام مسؤولیت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به این‏كه دیه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و كلیدى به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور كامل گرفته مى‏شود.

ممكن است گفته شود، در مواردى كه زن نقش اول اقتصادى را ایفا مى‏كند، حكم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مى‏شود، و موارد استثنایى كه زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى‏شود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّى در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى‏تواند از این مسؤولیت شانه خالى كن

5- حكم به نقص دیه زن به معناى كم‏تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادى اسلام و مسؤولیت‏هاى مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادى مى‏داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد یكسان است. بدین سبب، اگر مردى زنى را بكشد، مى‏توان قاتل را با پرداخت نیم دیه آن قصاص كرد و شارع ولىّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى‏سازد. این بدان معنا است كه در دیه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى‏گردد و پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعى‏اش قوى‏تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بیش‏تر احساس مى‏شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى یكسان برخوردارند.

القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.

6- با اجراى قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلى كامل میان زن و مرد ایجاد مى‏شود؛ زیرا از یك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى‏برد؛ ولى وظیفه اداره اقتصادى و پرداخت هزینه‏هاى جارى خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را براى خود نگاه مى‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى‏كند، بى‏آن كه مسؤولیتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجه‏گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بیش‏تر مى‏گردد.

با توجّه به این دید جامع، تعادلى كامل در نظام خانواده ایجاد مى‏شود. زن با دید عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشكلات اقتصادى خانواده گام بر مى‏دارد؛ ولى شرعاً در این مورد وظیفه‏اى ندارد.

7- مسأله تنصیف دیه زن از دیرباز در كتب فقهى مطرح شده است. شیخ طوسى پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقیهان شیعه و سنى جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مى‏كند و دلیل خود را اجماع و برخى روایات مى‏داند.

ر. ك: احكام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدین السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهدایة، ابوالخطاب الكلوذانى، ج‏8، ص‏306.

10 best erectile
یکشنبه 5 خرداد 1398 12:33 ق.ظ
icp treatment erectile dysfunction http://viagralim.us icp treatment erectile dysfunction !
Hello, its pleasant paragraph on the topic of media print, we all be familiar with media is a impressive source of facts.
http://www.myvibor.ru/centr_reabil.php
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:02 ب.ظ
ブランドコピー代引き時計/財布-スーパーコピーブランド代引き専門店
https://wcpastl.com/therapy/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:01 ب.ظ
ブランドコピー - ブランド財布コピー通販、ブランドコピー
http://opticaporlacara.com/tag/africa/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:00 ب.ظ
業界最高峰のスーパーコピーブランド激安販売!ブランドコピー激安通販
http://rondresselphotography.com/galleries/
شنبه 17 فروردین 1398 01:58 ب.ظ
東亞人気No.1スーパーコピーブランド専門通販店
K SA
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:24 ق.ظ
I usеd to be ablе to find good information from үouг blog posts.
Kurt
جمعه 15 تیر 1397 01:25 ق.ظ
Hello my friend! I ᴡant too say that this article iss amazing, nice ᴡritten and incⅼude ɑpproximately all іmportant infos.
I wοuld like tto peer more poosts ⅼike this .
Glen
جمعه 8 تیر 1397 03:26 ق.ظ
Theѕe aгe reaⅼly impressiove ideas inn regarⅾing blogging.
You have touched somе pleasant things hеre. Any way keeρ սp
wrinting.
Cristopher
دوشنبه 28 خرداد 1397 05:49 ق.ظ
Since thhe admion ⲟf thіs web site is workіng, no doubt very
quickly it will be famous, ddue to its feature contentѕ.
eyelashes
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 03:38 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your article. I wanted to
write a little comment to support you.
depforce strips
شنبه 1 اردیبهشت 1397 10:47 ق.ظ
Hi I am soo gla I found your site, I reall found youu bby mistake, whie I wass seaching onn Bingg for something else, Anyhow I amm here nnow andd woukd just likje tto sayy
cheers forr a famtastic post andd a alll rolund
thrilling log (I also love thee theme/design), I don’t hage time
to read it all aat the minute but I havce book-marked itt aand also added your RSS feeds, so
when I have tije I will bbe bahk to read a great deal more, Please ddo keep up the
exellent work.
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 07:18 ق.ظ

You actually suggested that perfectly!
cialis 20 mg cut in half generic cialis 20mg uk where cheapest cialis click now cialis from canada cialis online holland american pharmacy cialis canadian drugs generic cialis preis cialis 20mg schweiz generic cialis 20mg uk cialis usa cost
سوالات آیین نامه رانندگی
پنجشنبه 2 فروردین 1397 02:47 ب.ظ
ممنون خیلی عالی بود
فروش یو پی اس
جمعه 20 بهمن 1396 04:09 ق.ظ
با تشکر از مطلب خوبتون
Mirta
جمعه 17 آذر 1396 09:42 ب.ظ
I absolutely love your website.. Very nice colors & theme.
Did you build this amazing site yourself?

Please reply back as I'm hoping to create my very own website and
want to learn where you got this from or what the theme is called.
Thank you!
باتری یو پی اس
دوشنبه 6 آذر 1396 08:10 ق.ظ
ممنون از مطلب خوبتون
How do you treat a sore Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:53 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought
this post was great. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
Why is my Achilles tendon burning?
شنبه 14 مرداد 1396 02:04 ق.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the great effort.
boorishruin3656.unblog.fr
شنبه 31 تیر 1396 01:41 ق.ظ
If you desire to increase your familiarity only
keep visiting this web site and be updated with the hottest gossip posted here.
ugliestconceit936.sosblogs.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 01:21 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for vitamin b foot pain
miguel3wallace4.snack.ws
پنجشنبه 29 تیر 1396 01:09 ق.ظ
bookmarked!!, I love your blog!
harriet7hubbard7.snack.ws
پنجشنبه 29 تیر 1396 12:46 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your
next write ups thank you once again.
worriedmerchant25.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 10:34 ب.ظ
I enjoy what you guys are up too. Such clever work and exposure!

Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my blogroll.
greendisaster8215.hazblog.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 09:39 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
http://alysejacobos.hatenablog.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 12:41 ب.ظ
Hi to every one, the contents existing at this website are actually amazing for people knowledge, well, keep
up the nice work fellows.
lyricalgrump5540.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 10:12 ق.ظ
I visited multiple web pages except the audio feature for audio songs existing at this web page is in fact marvelous.
joyousguy510.snack.ws
جمعه 23 تیر 1396 01:56 ب.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
It's always helpful to read articles from other writers
and use something from other websites.
Sung
جمعه 16 تیر 1396 06:42 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this website regularly,
this website is in fact fastidious and the viewers are truly sharing
fastidious thoughts.
Ola
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:57 ق.ظ
Thanks , I have recently been looking for information about this
topic for a while and yours is the best I have discovered
till now. But, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the source?
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 05:05 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Great work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30